Метою викладання навчальної дисципліни “Корпоративні інформаційні системи: підтримка роботи системи 1С:Підприємство” є надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання інформаційних систем зокрема, 1С: Підприємство 8.2, на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

  Основними завданнями дисципліни ”Корпоративні інформаційні системи: підтримка роботи системи 1С:Підприємство” є вивчення архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем (КІС), набуття практичних навичок використання та підтримки роботи системи 1С: Підпримство або її окремих елементів.
  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– сутність корпоративних інформаційних систем та їх значення в управлінні бізнес-процесами;
– архітектуру сучасних корпоративних інформаційних систем;
– принципи організації корпоративних інформаційних систем;
– методології та стандарти управління бізнесом у КІС;
– технологію розв'язання економічних задач в умовах функціонування КІС;
– методології та стандарти при розробці функціональних компонент КІС;
– особливості архітектури та концепції організації даних в аналітичній частині корпоративної інформаційної системи;
– базисну технологію корпоративної інформаційної системи;
– особливості інформаційного забезпечення у виробничій логістиці;
– технологію управління матеріальними потоками корпорації;
– організацію обліку та звітності в КІС;
– організацію управління персоналом КІС;
– організацію телекомунікаційних процесів в КІС;
– особливості використання сучасних програмних комплексів у керуванні корпоративними бізнес-процесами.
вміти:
– розв'язувати задачі керування корпоративними бізнес-процесами на великих підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах;
– використовувати сучасні програмні засоби та пакети прикладних програм;
– створювати окремі модулі корпоративних інформаційних систем у середовищі 1С: Підприємство 8.2.