Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія держави та права»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності  081  –  «Право».

        Мета і завдання - навчальна дисципліна «Історія держави та права» передбачає вивчення еволюції української державної традиції, розвитку структури державної влади в Україні, виникнення і розвитку правових норм та судової системи, які регулювали життя українського суспільства від давніх часів до наших днів. На основі закономірностей історичного розвитку державно-правових систем  в цій дисципліні вивчаються особливості розвитку українського права та державність українського народу.

         В результаті вивчення курсу «Історія держави та права» здобувач повинен:

              знати: історію дослідження української державності і права, витоки, становлення, традиції і особливості Української держави та її права,  джерела та основні риси права України в часи її державності і бездержавності, еволюцію суспільно-політичного устрою в різні історичні періоди, історію боротьби українського народу за відновлення своєї державності, історію кодифікації права України.

               уміти: аналізувати закони, правові акти, суспільно-політичні процеси, в практичній діяльності використовувати історичний досвід української держави і права, розуміти його особливості, розуміти місце і значення державно-правових інститутів у житті суспільства.

           Предметом навчальної дисципліни «Історія держави і права» є вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, розвитку, зміни різних питань та форм держави, вивчення правових норм, що регулювали життя українського суспільства на всіх етапах розвитку.