Предметом навчальної дисципліни «Психологія реклами» є психологічні процеси та явища, що характеризують рекламну діяльність та впливають на її ефективність.

Міждисциплінарні зв’язки маркетингової товарної політики охоплюють широке коло дисциплін циклу підготовки бакалаврів з дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, які є її інформаційним та методологічним підґрунтям.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретико-методологічні проблеми психології реклами.

2. Практичні аспекти психології реклами.