Головним завданням при опануванні курсу є вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» є надання студентам знань про фінансово-правові явища, поняття, категорії, про галузь податкового права, систему податкового законодавства і практику його застосування.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії податкового права й законодавства; місце інституту податкового права в системі фінансового права; особливості механізму адміністративно-правового регулювання податкових правовідносин; суб’єктів податкового права та основні види податків і зборів в Україні;

2) на фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших суспільних відносин, що виникають в податковій системі України, платників податків, ставки та об’єкти оподаткування;

3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм податкового права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері податкового права.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та елементи податкової системи України, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють сферу оподаткування;

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають в сфері оподаткування, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; вільно орієнтуватися у податковому законодавстві; складати необхідні процесуальні документи;

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесах сплати податків та зборів в Україні; знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають у юриста під час оцінки професійних ситуацій, визначення юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства, а також спілкування з громадянами і правопорушниками;

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання.