Дисципліна вивчається на 2 курсі у III семестрі за спеціальністю

242   “Туризм

бакалаврського рівня вищої освіти

Кількість кредитів – 4,5.

Підсумковий контроль – екзамен.