Дисципліна вивчається на 2 курсі у ІII семестрі за спеціальністю

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

бакалаврського рівня вищої освіти

Кількість кредитів – 4,5.

Підсумковий контроль – залік.