Мікробіологія

Дисципліна вивчається на 4 курсі у VII семестрі за спеціальністю

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

бакалаврського рівня вищої освіти

Кількість кредитів – 5.0.

Підсумковий контроль – екзамен.