Головним завданням при опануванні курсу є:

формування у студентів як основи знань у галузі римської і сучасної цивілістики, так і – в силу універсального значення категорій римського права – фундаменту юридичного мислення взагалі, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

 

знати:

1) на понятійному рівні: предмет і систему римського права; історичні системи й основні форми (джерела) римського цивільного (приватного) права; форми захисту приватних прав, види позовів; загальні засади цивільного судочинства в Стародавньому Римі;  позовний і адміністративний порядок провадження справ з приватних спорів; поняття осіб (суб'єктів права), правоздатності, різноманітних ступенів обмеження правоздатності; основні поняття правового сімейного ладу; поняття речі, види речей, поняття і види прав на речі; систему римського зобов'язального права та його основні інститути; поняття і види спадкування, підстави і порядок спадкування; визначення зобов'язання, види зобов'язань і їхньої структури, порядок виконання і припинення зобов'язання; поняття юридичних фактів, їх види; особливості інститутів публічної влади Стародавнього Риму; історичну роль римського приватного права та його значення для сучасного юриста.

2) на фундаментальному рівні: історію розвитку римського права; парадигму  та методологію пізнання римського права.

3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з римського права.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції римського права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів римського права;

3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути римського права; виступати експертом та консультантом у навчанні інших;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з римського права.