Головним завданням при опануванні курсу "Фінансове право" є:

формування у здобувачів вищої юридичної освіти системи теоретичних знань та практичних навичок необхідних для професійної діяльності з реалізації конституційних цілей і функцій держави у сфері публічних фінансів.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії фінансового права й законодавства;

2) на фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів фінансового права;

3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм фінансового права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері фінансового права.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни;

2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів фінансового права;

3) на евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет дисципліни, що вивчається;

4) на творчому рівні: висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих чи інших актуальних питань фінансового права.