Головним завданням при опануванні курсу "Адміністративне право"  є:

набуття та поглиблення знань здобувачів вищої юридичної освіти щодо адміністративно-правового механізму регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління, формування вмінь та навичок у сфері реалізації адміністративного законодавства, правильного тлумачення та реалізації законодавчих норм у практичній діяльності юриста.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

1) на понятійному рівні: основні категорії адміністративного права, особливості адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління, основні інститути адміністративного права, способи забезпечення законності у сфері публічних відносин, особливості публічного адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають при адміністративно-правовому регулюванню суспільних відносин, механізми адекватного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

3) на практично-творчому рівні: процесуальні форми реалізації адміністративно-правових норм в механізмі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративного права.

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.