Головним завданням при опануванні курсу є:

набуття та поглиблення знань здобувачів вищої юридичної освіти щодо механізму регулювання охоронних адміністративно-деліктних відносин, в межах яких реалізуються заходи адміністративно-правової відповідальності, формування вмінь та навичок у сфері тлумачення та застосування норм адміністративно-деліктного права.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

1) на понятійному рівні: основні категорії адміністративно-деліктного права, особливості адміністративно-правового регулювання охоронних адміністративно-деліктних відносин, основні інститути адміністративно-деліктного права.

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту охоронних адміністративно-деліктних відносин, механізми адекватного тлумачення та реалізації норм адміністративно-деліктного права.

3) на практично-творчому рівні: процесуальні форми розвитку та реалізації охоронних адміністративно-деліктних відносин.

 

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-деліктного права.

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної справи про адміністративне правопорушення.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.