Мета курсу – сформувати у студентів систему сучасних лінгвокультурологічних знань щодо мовної картини світу, особливостей мовної поведінки носіїв англійської мови у Великій Британії. Підпорядкованою метою курсу є забезпечення комунікативної компетенції в мовленнєвих актах міжкультурної комунікації через адекватне сприйняття мови співрозмовника та розуміння оригінальних текстів і формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовної картини світу, особливості мовної поведінки носіїв англійської мови у Великій Британії, США, Канаді та Австралії, вміння застосовувати майбутні знання в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу й адекватному лінгвокультурному аналізу англійського мовлення.

Завдання курсу включають також розвиток і вдосконалення культурологічної компетенції майбутнього перекладача, здобуття ним фонових знань, що необхідні при формуванні та розвитку основних професійних навичок та умінь.

Даний курс спрямовано на перекодування ідіоми мови та національної свідомості, що має сприяти соціокультурному взаємообміну та взаємному збагаченню представників різноманітних культур.