Метою дисципліни є формування у слухачів професійної правової культури, орієнтованої на загальнолюдські ідеали і цінності; оволодіння системою загальнотеоретичних сучасних знань про закономірності виникненнята розвитку держави і права. Актуальні проблеми сучасного державотворення і правотворення покликані закласти у майбутніх юристів методологічні, базові основи наукового розуміння держави і права, державно - правових явищ, правового мислення, загальноправового світогляду та правової культури.