Мета викладання дисципліни “Антикризове управління підприємством”- формування системи знань та умінь з антикризового управління підприємством – розпізнавання та діагностика кризових явищ, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства, визначення можливостей запобігання та забезпечення функціонування підприємства в умовах криз, ліквідація наслідків кризи, прийняття та реалізація антикризових управлінських рішень.

 Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з
 теоретични¬ми та методичними основами антикризового управління 
 підприємством;
 розкриття сутності, місця, ролі основних видів кризових явищ та стадій розвитку різноманітних видів криз на підприємствах;
 навчання студентів правильно розпізнавати передумови, визначати причини та ознаки прояву кризових явищ на підприємстві;
 озброєння студентів методичними підходами до розробки « правил ефективної поведінки» за умов кризового стану;
 формування вміння застосовувати інструменти антикризового управління підприємством;
 формування навичок вирішення актуальних проблем розвитку підприємств та розробки шляхів і заходів запобігання та подолання криз на підприємствах. 
У результаті вивчення дисципліни студент по винен знати:
- теоретичні аспекти антикризового управління на підприємствах;
- сучасні управлінські та економічні інструменти подолання кризових явищ на підприємствах;
- засоби діагностики стану кризи на підприємстві та визначення шляхів її подолання.
- визначення функціональних напрямів в діяльності підприємства для впровадження антикризових заходів.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти
- проводити діагностику фінансово-економічного стану на підприємстві;
- обирати найбільш оптимальні моделі антикризового управління на підприємствах;
- застосовувати найсучасніші закордонні методики в подоланні кризових явищ.