Мета дисципліни – придбання теоретичних знань та вироблення практичних навиків аналізу, планування та обґрунтування економічної політики галузей. У процесі засвоєння матеріалу дисципліни студенти мають можливість вивчити структуру галузі, систему теоретичних знань та практичних навиків в оцінці факторів економічного розвитку галузі.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення галузевої та територіальної структури економіки країни, її особливості та взаємозв’язки; ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом розвитку економічних процесів та галузевої політики; дослідження економічних ресурсів, методів їх оцінки, участі в економічному кругообігу та процесі формування вартості продукції; вивчення зовнішніх економічних зв’язків.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції.
В результаті вивчення дисципліни «Економіка галузі» бакалаври напряму підготовки «Економіка підприємства» повинні
знати:
− галузеву і територіальну структуру економіки, її особливості, проблеми та перспективи розвитку;
− основні методи дослідження економічних процесів галузей економіки країни;
− основні резерви підвищення соціально-економічної ефективності галузі та кожної її підсистеми.
вміти:
− визначати соціально-економічну ефективність кожного виду економічних ресурсів галузі;
− проводити дослідну, аналітичну, розрахункову та організаційну роботу по управлінню галуззю;
− використовувати на практиці нормативні, законодавчі та регуляторні правові документи по економічному управлінню галуззю.