Мета дисципліни: формування системи базових знань у сфері управління підприємницькою діяльністю; розуміння концептуальних засад системного управління підприємницькими структурами; набуття знань та вмінь розробки і прийняття управлінських рішень щодо успішного ведення бізнесу

Завдання дисципліни: вивчення основних категорій науки менеджменту; освоєння функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень щодо ефективної діяльності  підприємств та організацій різної форми власності; дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища  на ефективність та якість системи управління організацією; отримання сучасного бачення та практичних навичок впливу на персонал організації з метою швидкого досягнення встановленої мети.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасне  розуміння  підприємництва, законодавчу  базу  здійснення підприємницької діяльності.
 • функції і умови здійснення підприємництва.
 • сутність основних питань і категорій менеджменту та управління;
 • принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • особливості сучасного менеджменту та риси менеджера;
 • особливості побудови кар’єри у підприємництві;
 • специфіку керівництва та лідерства, стилі управління;
 • етику відповідальності та соціальну направленість у менеджменті;

вміти:

 • використовувати у практичній діяльності знання отриманні під час вивчення курсу «Основи управління підприємницькою діяльністю»;
  • здійснювати делегування повноважень;
  • обирати відповідні методи управління підприємницькими структурами;
  • організовувати процес прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління підприємством;
  • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
  • створювати умови для розвитку персоналу організації враховуючи стилі керівництва;