Головна мета курсу " Бізнес-комунікації в менеджменті  " є опанування студентами  знань щодо різних форм ділової комунікації, необхідних для професійної діяльності в царині менеджменту, задля досягнення конструктивного результату при діловій взаємодії та забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівця шляхом зваженого аналізу ділових ситуацій і ефективного впливу на них в умовах інформаційного суспільства.

Основними завданнями дисципліни „Бізнес-комунікаії в менеджменті” є:

 • отримати системне уявлення про ділову комунікацію і методологію комунікативного менеджменту;
 • засвоїти понятійно-категоріальний апарат дисципліни;
 • опанувати структуру, функції, види і форми ділової комунікації;
 • сформувати знання щодо концептуальних засад і стратегії комунікативного менеджменту.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості ділової комунікації;
 • функції, засоби, види і форми ділової комунікації;
 • основні механізми, ефекти і закономірності сприйняття в спілкуванні партнера по бізнесу;
 • способи і форми створення ділового іміджу;
 • чинники, що детермінують поведінку людини в процесі професійного спілкування;
 • вербальні і невербальні засоби спілкування;
 • особливості спеціальних форм ділових комунікацій: ділової бесіди, телефонного контакту, співбесіди при наймі на роботу, наради, дискусії, ділового спору, тощо;
 • способи і форми організації групи для ефективної колективної комунікації; 
 • сучасні комунікативні технології при здійсненні ділової комунікації, основні напрями використання мережі Інтернет у бізнес-комунікаціях;
 • механізми і прийоми впливу в процесі ділового спілкування; 
 • сутність поняття і причини конфлікту, способи управління конфліктом і основні стратегії поведінки в конфлікті; 
 • основні етичні норми і принципи ділової комунікації, правила ділового етикету в діловій взаємодії; 
 • міжкультурні особливості в діловому спілкуванні і взаємодії; 
 • концептуальні основи і стратегії комунікативного менеджменту;

уміти:

 • користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування, а також розпізнавати наміри партнерів, що користуються цими засобами;
 • застосовувати сучасні комунікаційні технології для забезпечення ефективної ділової комунікації; 
 • використовувати Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій;
 • об’єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і прогнозувати результат комунікації; 
 • вступати в контакт і встановлювати доброзичливу атмосферу під час комунікації з бізнес-партнерами; 
 • здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при наймі на роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, спори презентації; 
 • організовувати групи для ефективної колективної комунікації; 
 • використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з урахуванням правил етики бізнесу та ділового етикету; 
 • вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати комунікативні бар'єри;
 • управляти емоційним станом у процесі ділової комунікації; 
 • володіти теоретичними основам і технологіями управління соціальними зв'язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп; 
 • орієнтуватися в теоретичних концепціях сучасного комунікативного менеджменту і уміти застосовувати їхні алгоритми в реальному управлінні.