Мета дисципліни -  формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання.
Завдання дисципліни — вивчення теорії та набуття практичних навичок, умінь щодо математичного моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на мега-, макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.