Метою викладання навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури” є конкретно-історичний аналіз основних етапів розвитку та еволюції літератури ХІХ-ХХ століть, аналіз становлення та розвитку західноєвропейської літератури епохи Романтизму, реалізму, модернізму та постмодернізму у зв’язку із закономірностями суспільно-історичного розвитку країн Західної Європи та США.

Основними завданнями вивчення дисципліни ”Історія зарубіжної літератури” є навчання вільного володіння прийомами елементарного літературно-критичного аналізу художнього тексту, навичками літературно-критичного мислення в рамках програмних проблем та питань, реферування науково-критичної літератури, усвідомлення спільного і своєрідного в змінах культурних традицій та літературних стилів.

 

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- методологічні засади історії зарубіжної літератури як науки;

- сутність основних літературознавчих категорій (напрямок, метод, тематика, композиція, сюжет, жанр та ін.);

- періодизацію літературного процесу ХІХ-ХХ століть;

- основні засади діяльності ключових фігур літературно-культурного процесу зазначеної епохи.

 

вміти:

- аналізувати явища художньої літератури;

- виконувати літературознавчий аналіз художнього твору;

- визначати жанр або рід літературного твору;

- визначати тенденції літературних течій та напрямків в художньому творі;

- робити аналіз науково-критичної літератури.