Програма вивчення навчальної дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (спеціаліста) напряму (спеціальності) “Філологія (Переклад)”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є спільні та відмінні риси та явища граматичних структур англійської та української мов. Міждисциплінарні зв’язки: курс порівняльної граматики є теоретичною основою формування граматичних навичок, які розвиваються в ході викладання курсу «Практичної граматики». Викладання контрастивного аналізу закладає основи для формування перекладацьких навичок у курсах «Практика письмового перекладу» та «Практика усного перекладу». Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Морфологія; 2. Синтаксис. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” є систематичне викладання фактів граматики вказаних мов в порівняльному плані в аспекті контрастивної типології. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ”Порівняльна граматика англійської та української мов” є: – оволодіння граматичною термінологією та номенклатурою англійської та української мов; – закладання теоретичного підґрунтя матеріалу з курсу практичної граматики англійської мови; – пізнання студентами основних відмінних та спільних рис у граматичних структурах англійської та української мов; – розуміння причин необхідності граматичних трансформацій при перекладі. 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: – загальні та специфічні граматичні характеристики англійської та української мов; – граматичну термінологію і номенклатуру мов, що порівнюються; – семантичні та функціональні відповідності граматичних явищ в англійській та українській мовах. уміти: – зробити морфологічний аналіз англійських та українських слів; – аналізувати англійські та українські речення різних типів; – розпізнавати семантично споріднені морфологічні та синтаксичні явища в англійській та українській мовах з метою професійних дій при перекладі з обох мов.