Курс розроблено для напряму підготовки 0305 „Економіка та підприємництво” спеціальностей „Міжнародна економіка”, „Облік та аудит”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг”, „Економічна кібернетика”.

Метою дисципліни „Менеджмент” є розвиток економічного мислення; формування системи базових знань у сфері менеджменту; розуміння концептуальних засад системного управління організаціями та використання інших підходів управління; набуття знань та вмінь розробки і прийняття управлінських рішень.

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

 • вивчення основних категорій науки менеджменту;
 • освоєння функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень;
 • розуміння методів використання базових інструментів управління організаціями;
 • вивчення впливу різних факторів на ефективність та якість системи управління організацією;
 • отримання сучасного бачення та практичних навичок впливу на персонал організації з метою швидкого досягнення встановленої мети.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність основних питань і категорій менеджменту та управління;
 • принципи та функції менеджменту;
 • суть організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
 • систему методів управління;
 • зміст процесів та технології управління;
 • процес аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;
 • напрямки організаційного розвитку організацій;
 • основи планування, мотивування та контролювання;
 • особливості сучасного менеджменту та риси менеджера;
 • специфіку керівництва та лідерства, стилі управління;
 • етику відповідальності та соціальну направленість у менеджменті;
 • ефективність управління;

уміти:

 • визначати місію та цілі організації;
 • аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацією;
 • здійснювати делегування повноважень;
 • формувати організаційну культуру;
 • організовувати процес прийняття управлінських рішень;
 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
 • створювати умови для розвитку персоналу організації;
 • здійснювати аналіз та оцінку ефективності менеджменту.