Мета дисципліни – правильне уявлення про інститути конс­титуційного права та розуміння суті права України та окремих його галузей.

 

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

–        вивчення студентами навчального курсу відповідно до навчальної програми;

–        глибоке та повне засвоєння змісту Конституції України, законів України, міжнародних договорів та інших актів, які містять конституційно-правові норми;

–        ознайомлення з діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

–        набуття студентами навичок та вмінь застосування норм конституційного права при розв'язанні конкретних життєвих ситуацій;

–        формування у студентів національної ідеології, патріотизму, поваги до історичних та національних традицій Українського народу, суспільства і держави;

–        виховання у майбутніх юристів правосвідомості, правової культури, поваги до Конституції, законів України, державних символів та інших державних інститутів.

 

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–        теоретичні засади конституційного права, поняття, предмет, метод і джерела конституційного права України;

–        систему та зміст джерел конституційного права України;

–        сучасні види конституцій;

–        форму Української держави;

–        основи правового статусу особи, основи захисту прав і свобод людини і громадянина;

–        основи організації та функціонування державного механізму України;

–        конституційно­правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні;

вміти:

–        вміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

–        здійснювати аналіз правових інститутів та правових явищ в Україні;

–        орієнтуватися в системі конституційного законодавства України;

–        аналізувати  і  тлумачити  конституційно­правові  норми України;

–        використовувати здобуті знання при вирішенні професійних завдань.