Мета

викладання дисципліни основи екологічної психології є формування у студентів знань про закономірності формування екологічної свідомості та субєктного ставлення до світу природи.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
предмет екологічної психології
головні завдання та напрямки розвитку
закономірності формування екологічної свідомості
уміти:
проводити діагностику сприйняття світу природи
діагностувати ознаки екологічної поведінки