Метою дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним інтегруючим потенціалом, здатним зв’язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціональними сферами – постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу, – та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для підвищення стійкості підприємства, координаціїдій та вирішення конфліктних ситуацій.

Курс “Логістичний менеджмент” взаємозв'язаний з багатьма економічними і іншими науками. Найтісніше курс стикується з дисциплінами: «Основи менеджменту», «Логістика».

Основні завдання навчальної дисципліни:

оволодіння знаннями основних положень теорії логістичної організації;

вивчення  сутності  адміністрування  як  концепції  системного управління логістикою організації;

вивчення напрямів адміністрування: стратегічного і оперативного управління логістикою підприємства;

формування вміння і навичок використання основних інструментів адміністрування логістичних систем.

розуміння місця й ролі логістики у формуванні кадрового потенціалу підприємства;

знання принципів формування організаційної структури логістики підприємства;

ознайомлення з класифікацією організаційних структур логістики підприємства;

знання основних напрямів організаційного розвитку логістичних структур підприємств;

оволодіння основними методами оцінки ефективності діяльності служб логістики підприємств.

Інтегральний підхід до викладання курсу “Логістичний менеджмент” дасть змогу сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

місце логістичного менеджменту в системі менеджменту фірми;

організаційні форми служб логістики;

значення логістики в системі менеджменту підприємства;

місце логістичної стратегії в системі планування підприємства ті основні

варіанти й напрямки логістичних стратегій;

вміти:

визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення;

характеризувати систему логістичного менеджменту організації;

 характеризувати організаційно-економічну стійкість фірми як основу завоювання споживача;

оволодіти сутністю координації логістичних функцій;

характеризувати рівні управління логістичної служби.