Психофізіологія є наука, що знаходиться на перехресті нейрофізіології, нейропсихології, психології, філософії, психіатрії, неврології і інших. Психофізіологія вивчає фізіологічні механізми психічних процесів, станів і поводження на нейрональному та на макрорівні.

         В програмі передбачено вивчення історії розвитку психофізіології, анатомії та фізіології центральної нервової системи, ознайомлення з основними методиками, які використовуються при проведенні психофізіологічних досліджень, та вивчення фізіологічних механізмів різноманітних психічних процесів, станів і поведінки.  Це дасть можливість створити у  студентів уявлення про нейрофізіологічні механізми основних психофізіологічних процесів в нормі та їх відхиленнях від норми.

Мета дисципліни:

Вивчення фізіологічних механізмів психічних процесів,станів і поводження на нейрональному та макрорівні.

Задачі дисципліни:

- вивчення історії розвитку психофізіології;

- ознайомлення з основними методами та методиками, що використовуються при проведенні психофізіологічних досліджень;

- вивчення макроскопічної та мікроскопічної будови нервової системи;

- вивчення будови нейрону і його функції;

- вивчення основних нейрофізіологічних процесів в нервовій системі;

- ознайомлення з локалізацією симптомів, синдромів і функцій в головному мозку;

- вивчення гностичних функцій і праксіса їх порушення;

- вивчення первинного психічного процесу – відчувань;

- вивчення психофізіологічних механізмів основних психічних процесів

( сприйняття, увага, емоції, пам’ять та навчання, свідомість, мислення);

- вивчення нейрофізіологічних основ керування рухами та вегетативними функціями;

- вивчити  механізми неспання, сну та сновидінь;

-вивчити психофізіологічні розлади, що найбільш часто зустрічаються в клінічній психофізіології (шизофренія, депресія).

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :

-основні поняття психофізіології як науки, її об’єкт та предмет дослідження, структуру, історію та перспетиви розвитку;

-сучасні фізіологічні механізми основних психічних процесів, станів та поводження на нейрональному та макрорівні;

-основні методики психофізіологічного дослідження.

вміти:

-працювати з літературою по психофізіології;

-володіти навичками інтерпретації одержаних при психофізіологічному дослідженні даних та складати висновки за результатами;

-використовувати набуті знання  при подальшому вивченні психологічних наук та в практичній діяльності.