Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічний спецпрактикум» є  формування у студентів теоретичних знань з основ практичної психології; закріплення інтегрованих та систематизованих знань та методів з різних областей психології, отриманих у процесі навчання, з метою системного їх застосування при вирішенні проблем, що виникають у людини в різноманітних сферах його життя; формування у майбутнього психолога професійного вміння приймати самостійні рішення в певних соціальних умовах, а також опрацювання базових навиків використовування сучасних методів та форм організації психологічної практики.

Основним завданням вивчення дисципліни «Психологічний спецпрактикум» є забезпечити студентам засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з практичної психології.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-    теоретичні основи практичної психології;

-    научні методи, які використовуються в психологічній практиці, теоретичні та практичні аспекти їх застосування;

-    основні сфери застосування психологічної практики;

-    психологію індівідуальності;

-    психологію груп;

-    психологію професійної діяльності;

-    психологію особистого та повсякденного життя;

-    закономірності взаємодій та взаємовідносин людей в різних сферах їх життя;

уміти:

-    застосовувати знання та методи з різних областей психології до аналізу особистісних особливостей людини, проблематики взаємовідносин та взаємодій людей в різних сферах їх життєдіяльності;

-    грамотно вибирати та застосовувати на практиці методи та методичний інструментарій адекватно конкретних психологічних задач.