Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання психології у вищій школі” є  сформувати у студентів комплекс базових педагогічних понять,  знань з методики викладання психології та формуванні навичок проведення основних видів навчальних занять. 

Основними завданнями вивчення дисципліни ”Методика викладання психології у вищій школі” є:

  1. ознайомитися зі структурою і змістом навчального процесу у вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату, адміністрації;
  2. засвоїти педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами під час викладання психології, навчитися творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення дисциплін психологічного циклу;
  3. навчитися планувати, організовувати  і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні  методи навчання, виховання і розвитку студентів;
  4. набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;
  5. ознайомитися з педагогічним досвідом викладачів кафедр ДУЕП, апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що  застосовуються в системі викладання психологічних дисциплін;
  6.  виховання у студентів і магістрантів особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання ролі викладача вищого навчального закладу, прагнення до самовдосконалення і самовиховання; сприяти глибокому засвоєнню норм професійної етики педагога, розуміння його відповідальності перед студентами, постійного прагнення до встановлення з ними відносин партнерства та співробітництва;
  7. формування установки на постійний пошук педагогічних, психологічних, соціально-економічних та інших знань до вирішення проблем навчання і виховання у вищій школі.