Мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно методів управління матеріальними запасами в сучасних умовах.

 

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

- набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики;

- опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики;

- оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем запасів і механізмів їх функціонування;

- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

- основні операції і функції логістики на підприємстві;

- класифікацію систем логістики за різними ознаками;

уміти:

- застосовувати методи планування і управління системами логістики запасів;

- застосовувати методи системного аналізу при розгляді систем логістики;

- встановлювати параметри управління запасами;

- обґрунтовувати застосування інформаційних технологій в логістики запасів;