"Контролінг"

1. Мета та завдання дисципліни

Формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей є головною метою викладання дисципліни «Контролінг».

Основни завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни:

 • оволодіння теоретичними знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;
 • опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;
 • формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність, значення та зміст контролінгу як сучасної концепції управління підприємством;
 • зміст, завдання, принципи та напрямки стратегічного та оперативного контролінгу;
 • особливості управлінського обліку, планування, бюджетування та аналізу як методичного забезпечення контролінгу;
 • методичні основи стратегічної та оперативної діагностики фінансово-економічного стану підприємства;
 • особливості контролінгу інвестиційних проектів;
 • методи визначення потреб організації у персоналі, джерела поповнення та оновлення персоналу, методи професійного підбору кадрів;
 • критерії прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • розробляти стратегічні та оперативні цілі підприємства на основі засад контролінгу;
 • виокремлювати релевантні витрати;
 • розподіляти витрати підприємства на постійні та змінні;
 • використовувати методи управлінського обліку витрат для рішення задач контролінгу;
 • формувати структуру системи бюджетів на підприємстві;
 • здійснювати факторний аналіз ідхилень;
 • формувати структуру та склад служби контролінгу;
 • використовувати критерії оцінки інвестиційних проектів;
 • використовувати методи стратегічної та оперативної діагностики фінансово-економічного стану підприємства;
 • обґрунтовувати та застосовувати критерії прийняття управлінських рішень.

 

2. Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліни «Контролінг» є процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення «витрати - обсяг - прибуток».