Програма вивчення навчальної дисципліни “Дослідження операцій” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030502 “Економічна кібернетика”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделювання економічних процесів, обґрунтування рішень, які приймаються в результаті керування організаційними структурами.

Міждисциплінарні зв’язки: знання та практичні навички, що набувають студенти при опануванні дисципліни “Дослідження операцій”, використовуються при вивченні дисциплін “Моделювання економіки”, “Моделювання економічної динаміки”, “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Прикладні задачі моделювання економічних процесів”, “Математичні моделі синергетичної економіки”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Математичні моделі організаційних структур економіки. Методи розв'язування задач цілочисельного та нелінійного програмування.
  2. Сітьове планування та керування. Системи масового обслуговування. Моделі керування запасами.