Мета дисципліни – забезпечити  розуміння  особливостей  функціонування міжнародного бізнесу, з’ясувати суть економічних форм міжнародного бізнесу, формування основних тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

Завдання дисципліни – досягнути розуміння студентами сутності міжнародного бізнесу, підготовка фахівців економічного профілю, які б володіли теоретичними основами та практичними навичками управління міжнародним бізнесом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

особливості міжнародного бізнесу різних країн, регіонів та фірм,  які добилися успіху на світовому ринку.

уміти:

–                   аналізувати чинники та особливості міжнародного бізнесу, досліджувати конкурентні позиції інших держав, регіонів та фірм, а також давати рекомендації з розробки їх стратегії держав і компаній та прийняття практичних рішень щодо міжнародної спеціалізації та вибору найбільш вигідних торгових та інвестиційних партнерів;

–                   вибирати оптимальні стратегії українських підприємств на зарубіжних ринках;

–                   кількісно і якісно оцінювати вплив змін макроекономічних показників на економіку України;

–                   застосовувати економічні закономірності для аналізу проблем пов’язаних з функціонуванням сучасної системи управління міжнародним бізнесом.

Дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» належить до тих дисциплін, які забезпечують професійну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Мета дисципліни – розвиток і формування у студентів цілісного, системного уявлення про сутність, функції та предмет міжнародної конкурентоспроможністі.

Завдання дисципліни – досягнути розуміння студентами сутності міжнародної конкурентоспроможністі, підготовка фахівців економічного профілю, які б володіли теоретичними основами та практичними навичками управління міжнародною конкурентоспроможністю.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Технологія ведення ділових переговорів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0501  – “ Економіка і підприємництво ”, спеціальність 6.050103 - „ Міжнародна економіка ”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес комунікації, особливості ділових комунікацій та спілкування у ділових переговорах.

 

Міждисциплінарні зв’язки: міжнародні економічні відносини, міжнародні комунікації, діловий етикет.