Історія економіки та економічної думки – є самостійною економічною дисципліною, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації.

 Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань про історичний розвиток господарств та економічну думку світової цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

 Після завершення вивчення дисципліни студент повинен

 знати:

-      передумови та закономірності еволюції світової історії економіки та економічної думки;

-      факти, конкретні події, економічні процеси та відносини у різних країнах у певні хронологічні періоди;

-      економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки;

-      основні досягнення видатних учених-економістів;

-      теоретичні і методологічні підходи у дослідженні історії економіки та економічної думки;

-      проблеми розвитку вітчизняної економіки та економічної думки.

 вміти:

- узагальнювати та аналізувати конкретні економічні події та відносини у суспільстві;

- аналізувати зміст і роль кожної економічної теорії, її місця в загальній логіці розвитку економічної думки;

- дослідити причини виникнення, розвитку та відчуження економічних концепцій на різних історичних етапах;

- застосовувати різні методи: від наукової абстракції, аналізу та синтезу до математичного моделювання економічних процесів і явищ;

- виявити співвідношення між економічними теоріями та економічними подіями у суспільстві на різних етапах його розвитку;

- оцінювати вплив сучасних теорій на економічну політику різних країн, а також можливість їх використання в Україні.

Предметом дослідження курсу „ Історія економіки та економічної думки ” є розвиток господарств світової цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

Протокол та етикет - поняття історичні, пов'язані безпосередньо з історією розвитку дипломатії, з роками встановленим порядком проведення урочистих заходів та офіційних державних актів, це підсумок багатовікового спілкування держав і народів. Це норми і звичаї, пов'язані в першу чергу з культурою поведінки, побуту і спілкування, які можуть істотно відрізнятися в різних країнах, серед представників різних культур.

Макроэкономика - это раздел экономической теории, изучающий функционирование экономической системы в целом (национальной экономики). 

«Євроінтеграція» – дисципліна,  що вивчає основні особливості виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблеми сучасної співпраці України з країнами Європейського Союзу. Слід підкреслити міждисциплінарний характер навчального курсу «Євроінтеграція», оскільки інтеграційні процеси на теренах Європи мають політичні, економічні, соціальні, правові та інші аспекти.